Máme software, který potřebujete pro chod vaší firmy

Docházka

Mějte přehled o docházce
vašich zaměstnanců díky
modernímu docházkovému
systému.

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

Stravování

Urychlete administrativu v závodní jídelně a umožněte zaměstnancům pohodlně odebírat jídlo.

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

Sestavy a přehledy

Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců přehledně. Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky.

OKbase přináší výhody každému.
Podívejte se, jak pomůže právě vám:

Jsem personalistka, chci svou evidenci zefektivnit a zpřehlednit.
Jsem manažerka, chci mít přehled o svém týmu, i když nejsem zrovna v kanceláři.
Jsem zaměstnanec, chci mít přehled o své docházce a neztrácet čas zbytečným papírováním.
Jsem mzdový účetní, vyžaduji legislativní aktuálnost, bezchybné výstupy a minimum administrativy.
Jsem správce IT, potřebuji stabilní a spolehlivý software.
 

Personalistika umožňuje
personalistům pracovat
efektivněji díky přehledné
personální agendě.

Personalistika

popis pracovního místaPersonální modul umožňuje evidovat a spravovat veškeré potřebné personální údaje o osobách v pracovněprávních vztazích (včetně možnosti evidovat více souběžných pracovněprávních vztahů – HPP, DPP, DPČ). Modul nabízí rozsáhlou správu požadavků, které jsou kladeny na daného zaměstnance (resp. na systemizované pracovní místo). Jedná se především o evidence Lékařských prohlídek, Zákonných vzdělávacích aktivit, Znalostí a Pracovních pomůcek. Tyto evidence umožňují definovat požadovaný druh, termín splnění a případnou periodu opakování dané akce. Konkrétní požadavky jsou následně porovnávány s evidencemi Záznamů (např. absolvovaná zdravotní prohlídka). Výsledkem je jasný příznak splnění/nesplnění daného požadavku, o kterém může být informován jak HR manažer, personalista, tak i zaměstnanec (prostřednictvím webové samoobsluhy, sestav a tzv. nástěnky).

Personalistika umožňuje tvorbu plánu lidských zdrojů, vytváří evidenční, historické a statistické přehledy. Součástí modulu je evidence údajů o společnosti a jejích partnerech.

 

Organizační schémata

Strom organizačních jednotekModul umožňuje tvorbu organizačních schémat společnosti, včetně evidence pracovních míst a požadavků na ně kladených (vzdělání, znalosti, lékařské prohlídky, pracovní pomůcky, hodnocení zaměstnance pracovní úvazek, mzdové zařazení, zastupitelnost apod.). V rámci organizační struktury lze definovat nadřízenost pracovních míst vůči organizačním jednotkám nebo jiným pracovním místům, nezávisle na jejich umístění ve struktuře organizace. Nadřízenost lze nastavit prostřednictvím tzv. kompetencí (schvaluje přesčas, dovolenou apod.), které jsou využívány pro řízení interních procesů společnosti (schvalovací workflow). Změny provedené v organizační struktuře jsou evidovány včetně kompletní historie a kdykoliv je možné se přenést do historického období s odpovídajícím náhledem na dané schéma. Organizační schémata lze také vytvářet do budoucna v libovolném počtu variant (např. pro účely plánování, změn firemní strategie apod.). Modul samozřejmě umožňuje tisk široce konfigurovatelných grafických sestav.

 

Hodnocení

Hodnocení zaměstnanceModul umožňuje, uživatelsky definovatelnými kritérii a škálami, provedení různých typů hodnocení zaměstnanců. Hodnocení se generuje automaticky dle zadaných kritérií a probíhá prostřednictvím webové samoobsluhy, včetně náhledu na libovolná předchozí hodnocení. Při sestavování definic hodnocení (šablon) lze vybrat libovolné množství kritérií, určit jejich váhu a pořadí, stanovit periodu opakování (například čtvrtletní, roční) a přiřadit hodnotitele. O zveřejněném hodnocení systém automaticky informuje účastníky. Uzavření hodnocení je podmíněno definovatelným schvalovacím (i víceúrovňovým) procesem (workflow). Výsledky hodnocení mohou být využity, jako zdroj dat pro další vnitropodnikové procesy (např. rozdělení odměn). Modul hodnocení je široce konfigurovatelný, neboť si jsme vědomi faktu, že každá společnost využívá zcela odlišný model hodnotícího procesu.

 

Pracovní cesty tuzemské a zahraniční

Oba moduly umožňují kompletně spravovat celou evidenci pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty, tj. podávat jejich návrhy, schvalovat (jednoúrovňově čí víceúrovňově dle organizační struktury) a vytvářet závěrečné zprávy z pracovní cesty (buď přímo v systému, nebo formou přílohy) včetně vyúčtování náhrad a nákladů. Celý proces zadání návrhu na pracovní cestu, její schválení v závislosti na délce trvání, nákladech, místě a dopravním prostředku včetně vyúčtování probíhá prostřednictvím webové samoobsluhy a nastaveného schvalovacího procesu (workflow). Vyúčtování náhrad a nákladů automaticky plyne do modulu Mzdy a platy (popř. sw třetí strany) a účetního systému.

 

Vzdělávání

Modul Vzdělávání umožňuje systematicky pracovat s agendou vzdělávání zaměstnanců

Základní funkce modulu vzdělávání obsahuje nastavení systému a plánu vzdělávání, zavedení kategorií a typů vzdělávání (školení, zákonné vzdělávání, dlouhodobé kurzy, e-learning, atd.) a dále přiřazení těchto plánů, ať už na úroveň organizační jednotky, pracovních míst nebo jednotlivých zaměstnanců. Dále modul umožňuje evidence účastí jednotlivých zaměstnanců na vzdělávacích akcích, hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí dle zvolených kritérií a v neposlední řadě sledování nákladů v členění např. na zaměstnance, organizační jednotku, vzdělávací akci, atd. Přihlašování, schvalování a průběh vzdělávacích akcí probíhá prostřednictvím webové samoobsluhy a nastaveného schvalovacího procesu (workflow). Systém také hlídá platnost vzdělávacích akcí a jejich obsazenost, popř. informuje o neobsazených místech.

 

Benefity

Evidence benefitů v systému OKbase vychází z konkrétních požadavků zákazníka. Jedná se především o evidence nároku na jednotlivé benefity (stravenky, příspěvek na sport a kulturu, příspěvek na penzijní připojištění…) a sledování jejich čerpání dle stanovených kritérií. Čerpání benefitů může mít přímou vazbu na konkrétní mzdovou složku, např. pro účely výpočtu jeho výše (penzijní připojištění, jako procentní částka ze základní mzdy).

 

Nábory

Modul Nábory slouží ke komplexní evidenci výběrových řízení a uchazečů o zaměstnání. Umožňuje evidovat základní údaje o jednotlivých uchazečích (včetně možnosti evidence elektronických příloh – např. životopisu) a definovat podobu, průběh a účastníky konkrétních výběrových řízení. Prostřednictvím webového klienta lze sledovat vyhlášená výběrová řízení, prohlížet údaje o uchazečích, sledovat zadané pohovory a vyjadřovat se k průběhu výběrových řízení a jednotlivým uchazečům.

Samostatnou funkcionalitou modulu Nábory je možnost vyhledávání vhodných kandidátů. Prostřednictvím průvodce lze zadat bodové ohodnocení (váhu) jednotlivých požadavků na vhodného kandidáta. Dle získaného bodového hodnocení systém vyhledá nevhodnější kandidáty. Vyhledávat lze jak z evidence uchazečů, tak z evidence stávajících a historických zaměstnanců.

 

Poptávkový formulář

Kontrolní otázka:
Kolik je pět plus šest

 

OKbase používají

     Huawei      MMR      Brno      Europ Assistance    a další

OKbase pro každého

PersonalistkaManažerkaZaměstnanecmzdový účetnísprávce IT